Algemene voorwaarden Coded Club

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.2 Offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij aanvaard wordt, dan heeft de Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bij de opdracht gebruikte materialen stijgt en/of door een overheid een wijziging wordt aangebracht in belastingen, leges en andere heffingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de Opdrachtnemer de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.
2.3 Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Opdrachtnemer:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan we􀀁elijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in subb. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
3.2 Wanneer de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen. Kosten van derden die zijn opgenomen in de offerte of overeenkomst van de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kunnen altijd door de Opdrachtnemer op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.
3.4 Wanneer de Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan de Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. In een zodanige situatie zal deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, altijd schriftelijk worden vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te
(laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of
(elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de overeenkomst met de Opdrachtnemer, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen iedere wijziging, van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet (langer) toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te
(laten) werken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten
6.1 De Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen vergoeding.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken. Levering geschiedt niet-franco.
6.3 Wanneer de Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7 Betaling en opschorting
7.1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering, welke digitaal (per email) zal plaats vinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer heeft het recht om het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening te brengen.
7.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.3 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan.
7.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
7.5 De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
7.6 Reclames zoals bedoeld in artikel 9 schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.7 De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
8.2 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer, of wanneer de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.4 Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden of in liquidatie treedt.
8.5 Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel de Opdrachtnemer financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

9 Garanties, vrijwaringen en reclames
9.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer, of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9.4. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van het door de Opdrachtnemer geleverde zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidende correspondentie en binnen 24 uur ter kennis van de Opdrachtnemer te worden gebracht. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen door de Opdrachtgever per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van het door de Opdrachtnemer geleverde resultaat te worden gemeld. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan de Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, worden de zaken en/of het door de Opdrachtnemer geleverde resultaat geacht in goede staat te zijn ontvangen.
9.5 De Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als in dit artikel bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de Opdrachtnemer indien de reclame door haar/hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de Opdrachtnemer te bepalen wijze.
9.6 Elk recht op reclame vervalt indien de zaken en/of het resultaat na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt.
9.7 Indien en voor zover door de Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant daarvan van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gelden.

10 Aansprakelijkheid
10.1 De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, is de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de Opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de Opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
10.4 Verzending van het resultaat van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer en / of bestelde zaken geschiedt op een door de Opdrachtnemer te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
10.5 De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens de Opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: – een schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de Opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de Opdrachtgever; – een schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door de Opdrachtnemer gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. – een schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven.
10.6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 (zes) maanden.

11 Privacy
Wanneer de Opdrachtnemer in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Opdrachtnemer als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

12 Overmacht
12.1 Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
12.3 Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.
12.4 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
12.5 In het geval van overmacht heeft de Opdrachtnemer recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

13 Overige bepalingen
13.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij de Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.
13.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.
13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
13.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
13.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren.
13.7 Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de Opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

November 2023